1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

FxPro floor self-closing scam customer's order also said the floor time

Discussion in 'Scam Alerts' started by hoangvu, Dec 9, 2016.

 1. hoangvu

  hoangvu Recruit

  Joined:
  Dec 9, 2016
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
  Để FxPro sàn tự đóng lừa đảo khách hàng cũng cho biết thời gian sàn, theo sơ đồ sàn nhà, không phải trong MT4, trong khi không có tin tức quan trọng, giá trượt một vài ngọn nến để 1h không có giá trên đóng lỗ lệnh của khách hàng. giá nhập điểm của tôi cho đến khi 2016/08/12 1,00905 lệnh chốt lỗ cho thời gian của tôi là 1h17, mức giá hiện tại là cây nến đóng cửa là 1,00677, 1,00686 giá mở, cao, 100 723, thấp 1,00657, làm chìa khóa có giá trị ở đây BID và ASK lẻ không để một số đàn hồi giá chưa có tin tức quan trọng của tất cả, và làm cho tôi -21,98 tài khoản mất mát như sao hoặc sàn bạn cheat
   

  Attached Files:

 2. hoangvu

  hoangvu Recruit

  Joined:
  Dec 9, 2016
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
  FxPro floor self-closing scam customer's order also said the floor time, according to the diagram of the floor, not in the MT4, while no important news, the price slipped a few candles to 1h no price on closing command customer losses. My entry point price 1.00905. Until the closing date of 12/08/2016 now commands the hole for me is 1h17, the current price is the closing candle is 1.00677, 1.00686 price open, high, 100 723, Low 1.00657, do not have the retail price BID key here and ASK to some price elasticity without important news of all, and made me -21.98 loss account
   
 3. navyseal

  navyseal Private

  Joined:
  Nov 6, 2012
  Messages:
  290
  Likes Received:
  18
  Viết qua tiếng anh đi bác :D Can you translate your feedback into English? And did you send your issue (this thread) to the broker?
   
 4. hoangvu

  hoangvu Recruit

  Joined:
  Dec 9, 2016
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
  FxPro floor self-closing scam customer's order, in the absence of important news, the price slipped a few candles 1h no closing price in losses to customer orders. My entry point price 1.00905. Until the closing date of 12/08/2016 now commands the hole for me is 1h17, the current price is the closing candle is 1.00677, 1.00686 price open, high, 100 723, Low 1.00657, do not have the retail price BID key here and ASK to some price elasticity without important news of all, and made holes -21.98 self closing my account customer orders, USDCHF pair
   

  Attached Files:

 5. hoangvu

  hoangvu Recruit

  Joined:
  Dec 9, 2016
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
  Để FxPro sàn tự đóng lừa đảo khách hàng, trong trường hợp không tin tức quan trọng, giá trượt một vài ngọn nến 1h không có giá đóng cửa thiệt hại cho đơn đặt hàng của khách hàng. My giá điểm vào 1,00905. Cho đến ngày kết thúc 2016/12/08 hiện lệnh lỗ đối với tôi là 1h17, mức giá hiện tại là cây nến đóng cửa là 1,00677, 1,00686 giá mở, cao, 100 723, thấp 1,00657, không có chìa khóa BID giá bán lẻ tại đây và ASK để một số đàn hồi giá chưa có tin tức quan trọng của tất cả, và làm cho lỗ -21,98 tự đóng đơn đặt hàng của khách hàng tài khoản của tôi, USDCHF cặp
   

  Attached Files:

 6. hoangvu

  hoangvu Recruit

  Joined:
  Dec 9, 2016
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
  FxPro floor self-closing scam customer's order, in the absence of important news, the price slipped a few candles 1h no closing price in losses to customer orders. My entry point price 1.00905. Until the closing date of 12/08/2016 now commands the hole for me is 1h17, the current price is the closing candle is 1.00677, 1.00686 price open, high, 100 723, Low 1.00657, do not have the retail price BID key here and ASK to some price elasticity without important news of all, and made holes -21.98 self closing my account customer orders, USDCHF pair
   

  Attached Files:

 7. relaxos

  relaxos Private

  Joined:
  Dec 5, 2016
  Messages:
  22
  Likes Received:
  9
  English pls
   

Share This Page