lite floor maintenance on 04/01/2022 without notice. No refund of profits that have been announced previously. to go against what was promised

Hoang02051993

Recruit
Messages
2
Tôi có một giao dịch Mua 3 lô vàng vào ngày 04.01.2022 với giá 1805. Đến tối ngày hôm đó, sàn nhà đang được bảo trì. Trước khi bảo trì, tài khoản của tôi đã có lợi nhuận và khi bảo trì kết thúc, giá thấp nhất cũng là 1810. Sàn giao dịch lite đã thông báo cho tôi về việc hoàn trả lợi nhuận của tôi. theo cách mà nhà giao dịch muốn với điều kiện không can thiệp vào lệnh và viết mail trong vòng 3 ngày, sàn giao dịch sẽ hoàn tiền.
Tôi viết email vào ngày 6 tháng 1 năm 2022. Lúc đó là 16:54. Nhưng vào ngày 7 tháng 1 năm 2022, thời gian lại là 15:54. Vì vậy mình đã đổi giờ trên email thành 15:54 và gửi email yêu cầu hoàn tiền do lỗi của sàn.
Bây giờ, sàn đền bù chỉ trở về 0. nghĩa là không có lợi nhuận. tầng lite đã đi ngược lại với những gì đã được công bố. và thực hiện hành vi gian lận. khi không trả lại lợi nhuận của tôi đã đạt được
 

Attachments

 • Screenshot_20220109-145242_MetaTrader 4.jpg
  Screenshot_20220109-145242_MetaTrader 4.jpg
  263.7 KB · Views: 2
 • Screenshot_20220112-153810_MetaTrader 4.jpg
  Screenshot_20220112-153810_MetaTrader 4.jpg
  198.3 KB · Views: 1
 • Screenshot_20220110-214101_Gmail.jpg
  Screenshot_20220110-214101_Gmail.jpg
  320.3 KB · Views: 1

FxMaster

Lt. Colonel
Messages
11,088
Tôi có một giao dịch Mua 3 lô vàng vào ngày 04.01.2022 với giá 1805. Đến tối ngày hôm đó, sàn nhà đang được bảo trì. Trước khi bảo trì, tài khoản của tôi đã có lợi nhuận và khi bảo trì kết thúc, giá thấp nhất cũng là 1810. Sàn giao dịch lite đã thông báo cho tôi về việc hoàn trả lợi nhuận của tôi. theo cách mà nhà giao dịch muốn với điều kiện không can thiệp vào lệnh và viết mail trong vòng 3 ngày, sàn giao dịch sẽ hoàn tiền.
Tôi viết email vào ngày 6 tháng 1 năm 2022. Lúc đó là 16:54. Nhưng vào ngày 7 tháng 1 năm 2022, thời gian lại là 15:54. Vì vậy mình đã đổi giờ trên email thành 15:54 và gửi email yêu cầu hoàn tiền do lỗi của sàn.
Bây giờ, sàn đền bù chỉ trở về 0. nghĩa là không có lợi nhuận. tầng lite đã đi ngược lại với những gì đã được công bố. và thực hiện hành vi gian lận. khi không trả lại lợi nhuận của tôi đã đạt được
Translation for English readers:

I have a Buy 3 lots of gold on 04.01.2022 for 1805. By the evening of that day, the floor was under maintenance. Before the maintenance, my account was profitable and when the maintenance ended, the lowest price was also 1810. The lite exchange informed me about the refund of my profits. the way the trader wants with the condition of not interfering with the order and writing an email within 3 days, the exchange will refund.
I wrote the email on January 6, 2022. It was 16:54. But on January 7, 2022, the time is again at 15:54. So I changed the time on the email to 15:54 and sent an email requesting a refund due to the exchange's error.
Now, the compensation floor just returns to 0. meaning no profit. The lite floor went against what was announced. and commit fraud. when not return my profit has been achieved
 
Top